L o a d i n g

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเวียงสระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
School Logo
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียน
     เปิดวันที่    14 พฤษภาคม 2567     เวลา  08.30  น.
     ถึงวันที่      16 พฤษภาคม 2567     เวลา  16.00  น.
สถานะลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
คู่มือการใช้งาน : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลสถิติลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับครูที่ปรึกษา
เข้าสู่ระบบ : สำหรับผู้ดูแลระบบ
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดลงทะเบียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.  เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก และรหัสผ่านที่ทางโรงเรียนกำหนด
2. คลิกปุ่ม ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  มีขั้นตอนดังนี้
    2.1  เลือกรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ
    2.2 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
หมายเหตุ 
    -  นักเรียนสามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกในระบบได้จำนวน 2 ครั้ง (ช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียน) 
หลังจากนักเรียนได้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่ครบแล้ว 2 ครั้ง นักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้อีก
    -  นักเรียนสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้ที่เมนู  คู่มือการใช้งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
     20 มี.ค. 2567 เวลา 13.05 น.   นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล
ติดต่อสอบถาม
มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 ครูปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล     099 -7565929 (ผู้ดูแลระบบ)   @spwsch66
 ครูสวพรรณ หนูแป้น                 095-44385090 (ผู้ดูแลระบบ)